i numeri
les nombres - numbers

Sicilianu français English
1 unu / una un / une one
2 dui deux two
3 tri trois three
4 quàttru quatre four
5 cincu cinq five
6 sei six "
7 setti sept seven
8 ottu huit eight
9 novi neuf nine
10 deci dix ten

Sicilianu
11 ùnnici
12 dùdici
13 trìdici
14 quattòrdici
15 quìnnici
16 sìdici
17 dicissètti
18 diciòttu
19 dicinnòvi
Sicilianu
20 vinti
30 trenta
40 quarànta
50 cinquànta
60 sissànta
70 sittànta
80 ottànta
90 novànta


Sicilianu français English
100 centu cent hundred
1 000 milli mille thousand
1 000
000
un miliùni million "
1 000
000
000
un miliàrdu milliard billion


Sicilianu français English
1o primu
prima
primi
premier
première
premiers
first
2o secùnnu deuxième second
3o terzu troisième third