cifra, nùmmuru / nùmmura
nombre(s) - number(s)

Sicilianu français English
0 zeru zéro zero
1 unu, una [m,f] un, une [m,f] one
2 dui deux two
3 tri trois three
4 quattru quatre four
5 cincu cinq five
6 sei six "
7 setti sept seven
8 ottu huit eight
9 novi neuf nine
10 dici dix ten

Sicilianu
11 unnici
12 dùdici
13 trìdici
14 quattordici
15 quìnnici
16 sidici
17 dicissetti
18 dicirottu
19 dicinnovi
Sicilianu
20 vinti
30 trenta
40 quarànta
50 cinquanta
60 sissanta
70 sittanta
80 ottanta
90 novanta


Sicilianu français English
100 centu cent hundred
1 000 milli mille thousand
1 000
000
miliuni million "


Sicilianu français English
1o primu
prima
primi
premier
première
premiers
first
2o secunnu [m]
secunna [f]
deuxième second
3o terzu troisième third
4o quartu quatrième fourth
prossimu prochain, suivant next
ultimu, urtimu dernier last


Sicilianu français English
calculaturi la calculatrice calculator
cchiù plus more, plus
menu moins less, minus
frazioni fraction(s) "
mità la moitié, demi(e) half
percentu
percentuali
pourcent
le pourcentage
percent
percentage